ﻫﯿـﺎت ﺗﺸﺨﯿـﺺ ﺻﻼﺣﯿـﺖ ﺣﺴﺎﺑـﺪاران رﺳﻤـﯽ در اﺟﺮای ﻣـﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺣﺴﺎﺑﺪاران ذﯾﺼﻼح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﯽ ، ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۷۲ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ’’ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻـﻼﺣﯿـﺖ ﺣﺴـﺎﺑـﺪاران رﺳﻤﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب آﻧﺎن ‘‘ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼـﻮﯾـﺐ ﻧـﺎﻣﻪ ﺷﻤـﺎره ۵۴۰۹ت ۵۷۸۳۱ / ﻫـ ﻣﻮرخ ۳۲/۷/۴۷۳۱ و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی آن از داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﺣﺴﺎﺑﺪار رﺳﻤﯽ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد.

اﻟﻒ ( ﺷﺮاﯾﻂ داوﻃﻠﺒﺎن :
۱-  ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان .
۲-  ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﻮﺛﺮﮐﯿﻔﺮی .
۳-  ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮت ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر .
۴-  ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﻮء ﺣﺮﻓﻪ ای ، ﻣﺎﻟﯽ و اداری .
۵-  داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ) ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ( از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ وزارت ﻋﻠﻮم ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری در رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﯾﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺎ ﻣـﺪارک ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ .
ﺗﺒﺼﺮه ۱ : ﻣﻨﻈﻮر از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ ، ﺣﺪاﻗﻞ ۸۱ واﺣﺪ از دروس آﻧﻬﺎ ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .  ( اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ ICAEW
ﺗﺒﺼﺮه ۲ : ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :  اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و وﯾﻠﺰ )  ( ، ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺪارک ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺣﺮﻓﻪ ای CGA  (اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﮐﺎﻧﺎدا ) AICPA ( و اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ )ACCAاﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﯾﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد آن اﺳﺖ
ﺗﺒﺼﺮه ۳ : ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻌﺎدل ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ   .
۶-  داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻌﺪ از اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ( ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ) ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎل آن در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ( اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ آﻧﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ، در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﯿﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ دارای ﺗﺠﺎرب ﻣﻔﯿﺪی در اﻣﻮر ﺣﺴﺎﺑﺪاری ، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ، ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﺎرب ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ آﻧﺎن در اﻣﻮر ﻓﻮق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﺴﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﮔﯿﺮد )
ﺗﺒﺼﺮه ۱ : در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ) ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ( ﻣﺘﻘﺎﺿــﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ، اﻣـﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ )ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ( ﯾﺎ دﮐﺘﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺳﻮاﺑـﻖ ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ از ﺗــﺎرﯾﺦ اﺧﺬ اوﻟﯿﻦ ﻣـﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ ﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻼک ﻋﻤـﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ) ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ( ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ۸۱ واﺣﺪ دروس ﺣﺴﺎﺑﺪاری ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﻃﻮل دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎدﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺗﺒﺼﺮه ۲ : داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ۳ ﺳﺎل ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻌﺪ از اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ) ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ( در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﯾﺎ ﻧﺰد ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرب ﻣﻔﯿﺪ آﻧﻬﺎ در اﻣﻮر ﯾﺎد ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ۶ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮط دارا ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آزﻣﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ   ﺑﻪ ﻣﺪت ۳ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ اﯾﺮان را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

 

اخبار حسابداری و حسابرسی

آکهی Pdf

کد خبر:۹۳۷۸