بدینوسیله احکام مالیاتی قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی ، به شرح زیر برای اجرا ارسال می شود ؛

ماده ۱۲-بند (خ) ماده ۲ قانون { قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز } حذف و یک ماده ۲ مکرر به شرح زیر به قانون { قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز } الحاق می شود :….

تبصره ۶ ماده ۲ مکرر – کلیه صادرات کنندگان به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تایید بانک مرکزی نسبت به فروش آن  به سایر اشخاص اقدام یا جهت تامین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند …آیین نامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت وقع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه ،موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (۳۰۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (۶۵) قانون امور گمرکی ، میزان تعهد کمتر از شصت درصد (۶۰%) ارزش ارزی صادرات نیست ، اولویت بندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روش های رفع تعهد و تعیین سامانه های اجرائی این تبصره ، توسط بانک مرکزی یا همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد . در هر صورت ، بر خورداری از کلیه معافیت های مالیاتی برای درآمد های حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است .

اعمال محدودیت های موضوع این تبصره تا ابتدای سال بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیر نفتی طبق اعلام وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، به بیش از یک ممیز هشت دهم (۱/۸) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد ، قابل اجراء است .

ماده ۳۹ – ماده ۵۶ قانون {قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز} به شرح زیر اصلاح می شود :

نهاد ماُذون از سوی ولی فقیه با اذن معظم اله و سازمان جمع آوری و قروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالا های قاچاق پس از قطعیت راُی صادره به جز در مورد کالا های سریع الفساد ، احشام و طیور و یا کالا هایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آن  ها می شود ، به ترتیب زیر عمل می کنند:

۱- ظرف دو ماه از تاریخ صدور راُی قطعی با برگزاری مزایده کالا های قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند ….

تبصره ۱-صادرات کالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات ، تخفیف ها ، معافیت ، مشوق ها و جوایز صادراتی نمی باشد .

 

 

 

 

احکام مالیاتی قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

ابلاغ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۵ به تاریخ ۴/۱ /۱۴۰۱

 

 

 

خبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی

نویسنده: آقای سید مهدی موسوی

کد خبر :۱۰۱۱۸