چکیده:

جرم اقتصادی در حال افزایش است و هیچ شرکتی از مکر تقلب و متقلبان در امان نیست. نتایج پژوهش‌های پیشین نشان می­دهد که اقتصادهای نوظهور بیش‌تر در معرض این خطر هستند. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگویی برای کشف تقلب به وسیله حسابرسان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پیش‌خور با الگوریتم پس‌انتشار خطا است. جامعه آماری پژوهش را سرپرستان، سرپرستان ارشد و مدیران موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل می‌دهد. اطلاعات مربوط به شرکت‌های متقلب و غیرمتقلب از طریق ارسال پرسش‌نامه‌ برای اعضای جامعه آماری جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۰ و نرم‌افزار MATLAB  نسخه ۲۰۱۲، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان داد که الگوی شبکه عصبی مصنوعی طراحی­شده با ۹ نرون در لایه پنهان دارای دقت ۹/۸۶ درصد توانایی شناسایی شرکت‌های متقلب و غیرمتقلب را دارد.

واژه‌های کلیدی: پیش‌بینی، تقلب، حسابرس، شبکه عصبی مصنوعی، کشف تقلب.

اخبار حسابداری و حسابرسی/دانش مالی

نویسندگان : ولی خدادادی ؛ غلامحسین مهدوی- علی‌رضا قهرمانی

فایل :ارائه الگویی برای کشف تقلب به وسیله حسابرسان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی pdf

کد خبر:۹۰۰۷