چکیده

هدف این مقاله بررسی نقش سرمایه سازمانی بر چسبندگی هزینه شرکت است. در این مطالعه از رفتار نامتقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش به عنوان شاخص چسبندگی هزینه و از ارزش اقتصادی سنجش شده با متغیرهای مالی به عنوان معیاری برای اندازه­گیری سرمایه سازمانی استفاده شده است. نمونه آماری شامل 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره پژوهش پنج ساله (1388 تا 1392) می باشد که به روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیده است. نتایج این پژوهش نشان داد که رفتار چسبندگی هزینه در هزینه­های اداری، عمومی و فروش وجود دارد. نتیجه دیگر پژوهش حاکی از این است که افزایش سرمایه سازمانی موجب افزایش چسبندگی هزینه در هزینه های اداری، عمومی و فروش می شود.

چکیده [English]

The purpose of this study is investigation the role of organization capital on cost sticky. In this study selling, general and administrative (SG&A) cost asymmetric behavior is used as proxy for cost sticky and a financial proxy for the economic value of organization capital. The research method was descriptive and practical. We use multiple regression analysis and financial information of 150 sample companies for 5 years (2010 to 2014)
The results indicate cost sticky behavior in selling, general and administrative is exhibited. The other result indicates that with increasing organization capital, sticky cost behavior in selling, general and administrative (SG&A) expenses is increased

فایل :ارزیابی نقش سرمایه سازمانی بر چسبندگی هزینه شرکت pdf

حسابداری و حسابرسی

کد خبر:6715