به منظور تکریم به  مودیان محترم مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و مشارکت حداکثری در تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال ۱۴۰۱ ، بنا بر اختیار حاصل از قانون و مقرارت مالیات بر ارزش افزوده ، مقرر می دارد :

ادارات کل امور مالیاتی موظف اند در مورد مودیانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره اول مالیاتی (بهار) سال ۱۴۰۱ خود را تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ تسلیم می نمایند ، امکان بر خورداری صد در صد (۱۰۰%) بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت در خواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند .

 

https://hacc.ir/wp-content/uploads/2022/07/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1.jpg

 

 

خبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی

نویسنده: آقای سید مهدی موسوی

کد خبر :۱۰۱۶۶