همان گونه که مستحضرید ، مهندسان مشاور نقش مهمی در پیدایش ، مطالعه و اجرای پروژه های سرمایه گذاری ایفا می نمایند و توجه به صلاحیت حرفه ای آنها در فرآیند انتخاب ، تاثیر زیادی بر دستیابی به اثر بخشی و کار آمدی طرح ها و پروژه های کشور دارد .  در این راستا و با توجه به اهمیت موضوع ، طبق بند (ه) ماده (۲۹) “قانون برگزاری مناقصات” ، فرآیند انتخاب مشاور از موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه محسوب می شود و در این خصوص ضوابط “آیین نامه خرید خدمات مشاوره” ، مصوبه شماره ۱۹۳۵۴۲/ث۴۲۹۸۶ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۰۱ هیات محترم وزیران ، ملاک عمل می باشد .

مطابق با ماده (۲۴) آیین نامه یاد شده ، در قراردادهای کوچک و متوسط ، تا مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (ده میلیارد) ریال در سال ۱۴۰۱ ، تفاوتی در خرید خدمات از اشخاص صلاحیت دار یا فاقد صلاحیت و حقیقی یا حقوقی ذکر نشده است . لذا در بسیاری از قرار دادهای مشمول این ماده ، علیرغم وجود ظرفیت خالی شرکت های دارای صلاحیت ، ارائه خدمات ، به افراد حقیقی یا حقوقی فاقد هرگونه گواهی نامه صلاحیت واگذار می شود و این در حالی است که با وجود مبالغ کم قرار دادهای مهندسان مشاور ، تاثیر گذاری مالی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی خدمات ایشان در پیدایش و پدیدآوری طرح ها و پروژه ها ، فراگیر و قابل توجه است .

با عنایت به موارد یاد شده موارد اصلاحی ماده (۲۴) آیین نامه به شرح پیوست و به منظور فراهم آوردن شرایط کاری مناسب ، افزایش کیفیت خدمات و قبول مسئولیت ارائه خدمات ، برای بررسی و تصویب در هیات محترم وزیران ، ایفاد می گردد .

 

https://hacc.ir/wp-content/uploads/2023/01/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87.jpg

 

اخبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی

نویسنده: آقای سید مهدی موسوی

کد خبر :۱۰۳۹۶