در اجرای مفاد ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۵۰۰۴۸/ث۶۱۱۷۹ه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ هیات وزیران در خصوص اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ برای سال ۱۴۰۲ و نحوه تسری نصاب یاد شده به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از  مقررات مالی دولت (۲) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود ، ارسال می شود .

بر اساس مصوبه مزبور حد نصاب معاملات کوچیک تا سقف مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برای سال ۱۴۰۲ می باشد که ماخذ مذکور در اجرای تکالیف مرتبط با مفاد آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده  (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم حائز اهمیت می باشد .

 

https://hacc.ir/wp-content/uploads/2023/07/%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8.jpg

اخبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی

نویسنده: آقای سید مهدی موسوی

کد خبر : ۱۰۴۸۵