بخشنامه نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م صادر شد.

جرایم متعلقه ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م شامل چه مواردی می باشد؟

 

https://hacc.ir/wp-content/uploads/2017/07/hacc-169.jpg

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/ رسانه مالیاتی
کد خبر:۸۸۴۷