اجرای بند(ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت شرکت های تعاونی مصرف از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.

در راستای حکم بند (ز) تبصره قانون بودجه سال ۹۶ که مقرر می دارد، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند(ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آن ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود.

ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت شرکت های تعاونی مصرف و تائید آن توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، به منظور تکریم مودیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات ابلاغ می شود.

بخشنامه ۲۶۰/۹۶/۵۱۸مورخ۹۶/۸/۶(تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت شرکتهای تعاونی مصرف)

 

بخشنامه ۲۶۰/۹۶/۵۱۸مورخ۹۶/۸/۶(تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت شرکتهای تعاونی مصرف)
بخشنامه ۲۶۰/۹۶/۵۱۸مورخ۹۶/۸/۶(تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت شرکتهای تعاونی مصرف)

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:۸۹۹۴