چکیده:

هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی محافظه‌کاری در گزارش‌گری مالی شرکت‌های خانوادگی و شرکت‌های غیر خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیر مورد بررسی در این پژوهش محافظه‌کاری است‌ که جهت کمی کردن آن از مدل گیولی و هاین (2000) استفاده شده است. در این مدل برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری از اقلام تعهدی اختیاری (غیر عملیاتی) و اختلاف چولگی بین سود نقدی پرداختی و جریان نقدی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 30 شرکت خانوادگی و 112 شرکت غیر خانوادگی است‌که طی بازه زمانی دوازده ساله از سال 1379 تا 1390 از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده‌اند. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون t (تی تست) برای دو گروه مستقل، جهت مقایسه محافظه‌کاری در گزارش‌گری مالی شرکت‌های خانوادگی و شرکت‌های غیرخانوادگی استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه­ های پژوهش بیانگر عدم وجود تفاوت معنادار محافظه‌کاری در گزارش‌گری مالی شرکت‌های خانوادگی و شرکت‌های غیرخانوادگی است. همچنین تجزیه و تحلیل بیش‌تر شرکت‌های خانوادگی بیانگر وجود تفاوت معنادار محافظه‌کاری در گزارش‌گری مالی شرکت‌های خانوادگی با مدیر عامل خانوادگی و شرکت‌های غیرخانوادگی است که مؤید فرضیه نظارت فعال است.

فایل :بررسی تأثیر مالکیت خانوادگی و غیر‌خانوادگی بر محافظه‌کاری در گزارش‌گری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران pdf

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:7339