چکیده :

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغییر حسابرس بر روی قیمت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در واقع هدف، پاسخگویی به این سؤال است که آیا تغییر حسابرس برای استفاده کنندگان دارای محتوای اطلاعاتی می باشد یا خیر؟
با استفاده از رویداد پژوهشی و به کمک روش آماری مقایسه زوجی و آزمون علامت زوج نمونه؛میانگین بازده سهام، میانگین بازد ههای غیر عادی و غیر عادی انباشته ۱۰ روز قبل و ۱۰ روز بعد از تغییر حسابرس که با استفاده از روش تعدیل شده بازار محاسبه گردیده، مورد آزمون قرار گرفت.
تحلیل های انجام گرفته نشان داد؛ بازار واکنشی به اعلان تغ ییر حسابرس نشان نداده و یا بعبارتی تغییر حسابرس فاقد محتوای اطلاعاتی بوده است.

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/دانش مالی

نویسندگان : غلامحسین اسدی ;  بهروز اشکانی

فایل :بررسی تاثیر تغییر حسابرس بر قیمت سهام pdf

کد خبر:۸۸۵۵