چکیده

هدف این پژوهش، تبیین ارتباط بین خطای پیش بینی سود مدیریت و سطح محافظه کاری و سپس بررسی تاثیر دشواری­های پیش بینی و تامین مالی خارجی بر این رابطه می باشد. در راستای این هدف، اطلاعات مالی مربوط به 147 شرکت بورسی در طی دوره‌ی زمانی 1393-1381 جمع آوری گردید و با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل این تحقیق نشان می‌دهد که با کاهش محافظه­کاری خطای پیش بینی سود مدیریت افزایش یافته و از سویی دیگر، با طولانی شدن چرخه عملیاتی و افزایش نوسانات سود در شرکت­های مورد آزمون و دشوار شدن شرایط پیش بینی، کاهش محافظه­کاری حسابداری منجر به افزایش خطا در پیش بینی سود توسط مدیریت شده است. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که در هنگام تامین مالی خارجی، تاثیر منفی محافظه­کاری بر خطای پیش­بینی سود تشدید می گردد.

عنوان مقاله [English]

چکیده [English]

The main purpose of the present research is to determine the relationship between the management earnings forecast errors and conservatism level and then surveying about the effects of forecast difficulty, and external financing on this relationship. Regarding this, the financial information related to 147 stock firms, available during the period of study (2003-2015) were collected and analyzed using multivariate regression analysis. The results indicate that by reducing conservatism, earning forecast error will increase and on the other hand, by increasing the operating cycle of mentioned firms and earnings volatility and also difficulty of the prediction conditions, reducing accounting conservatism have led to the rise in earnings forecast errors by managers, and the results reveal, during external financing, the negative impact conservatism on management earnings forecast errors will be intensified.

فایل :بررسی تاثیر دشواری پیش بینی و تامین مالی خارجی بر رابطه ی بین محافظه کاری و خطای پیش بینی سود مدیریت pdf

حسابداری و حسابرسی

کد خبر:6921