مطابق با ماده ۱۵۷ ق.م.م مرور زمان مالیاتی ۵ سال است.

سازمان امور مالیاتی می تواند پرونده مودی را تا ۵ سال قبل از تاریخ جاری رو در صورت وجود شواهد جدید مورد بررسی قرار دهد.

درصورتیکه در این مدت شواهدی دال بر کتمان درآمد شناسایی گردد و در محدوده مرور زمان مورد نظر باشد و اگر برگ تشخیص برای آن سال مورد نظر صادر شده باشد، اداره امور مالیاتی می بایست در قالب برگ متمم مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم مربوطه بر اساس شواهد جدید اقدام نماید.

بر گرفته از ماده ۱۵۷ و ۲۲۷ ق. م. م

در قانون مالیات بر ارزش افزوده مرور زمان وجود ندارد، لیکن براساس ماده ۳۴، مودیان مالیاتی تکلیف دارند تا ده سال مدارک را نگهداری و درصورت درخواست ماموران مالیاتی به آنها ارایه نمایند.

 

 

اخبار حسابداری و حسابرسی
کد خبر:۹۰۷۶