چکیده:

تجدید ارائه ‌صورت‌های مالی به صورت صریح و شفاف حکایت از قابل اتکا نبودن ‌صورت‌های مالی دوره‌های گذشته و پایین بودن کیفیت گزارشگری دارد. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر توانایی مدیران بر تجدید ارائه ‌صورت‌های مالی و انگیزه‌های نهفته در تجدید ارائه ‌صورت‌های مالی  است. با استفاده از نمونه‌ای متشکل از ‌شرکت‌هایی که اقدام به تجدید ارائه نموده‌اند و بکارگیری مدل دستیابی به اهداف تعیین شده برای طبقه‌بندی ‌شرکت‌ها،87 شرکت (بالغ بر119 مشاهده شرکت-سال) در نمونه فرصت‌طلبانه و 224شرکت (بالغ بر732مشاهده شرکت- سال) در نمونه غیر فرصت‌طلبانه  به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردید و به منظور آزمون فرضیه‌ها، دوره زمانی 11ساله (1381- 1391) برای تحقیق انتخاب شد؛ و با بکارگیری رگرسیون Tobitبرای محاسبه توانایی مدیریت و رگرسیون چندگانه برای بررسی رابطه بین متغیرها، نتایج حکایت از آن دارد که‌ فقط هنگامی بین توانایی مدیریت با تجدید ارائه ‌صورت‌های مالی رابطه معناداری وجود دارد که نوع رفتار‌، ‌فرصت‌طلبانه باشد و در انواع مختلف رفتار غیرفرصت­طلبانه (غیر ‌فرصت‌طلبانه افزایشی و غیر ‌فرصت‌طلبانه کاهشی) رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

Investigating the Effect of Managerial Ability on Financial Restatements: with Concentration in Opportunistic Incentives

Financial Restatements as clear and transparent evidence of  not reliable past  financial statements and Low quality of reportingThe purpose of this study is to investigate effective the managerial ability on financial restatements and incentive lies in financial restatements .By using a sample comprising from companies who took action to revise their financial statements and using a model for attaining the objectives determined for classification of companies, there were selected 87 companies (over than 119 observations of companies- year) in theopportunistic sample and 224 companies (over than 732 observations of companies- year) in the non-opportunistic sample as final sample and for testing the hypotheses, there was chosen a time period of 11 years (2002- 2012); and by using Tobit regression for calculating the managerial ability and multiple regression for investigating the relation between variables, its results indicate that there is only a significant relation between managerial ability and financial restatements when the type of behavior is opportunistic and there is no significant correlation in other types of non-ability of management and opportunistic behaviors (increasing non-opportunistic and decreasing non-opportunistic).

فایل :تاثیر توانایی مدیریت بر تجدید ارائه ‌صورت‌های مالی با تاکید بر انگیزه های فرصت‌طلبانه pdf

حسابداری و حسابرسی

کد خبر:6837