چکیده

در بازار رقابتی، شرکت­ها جهت دستیابی به سهم بیشتر از بازار تلاش می­کنند. در این پژوهش ارتباط بین سهم بازار محصول با درجه نقدشوندگی سهام و تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر این ارتباط در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. در این تحقیق 7 گروه صنعتی از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و داده­های مربوط به آنها طی دوره 1385-1390 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه­های مدل رگرسیونی که در آن درجه نقدشوندگی سهام تابعی از سهم بازار محصول و عدم تقارن اطلاعاتی است، استفاده شد. نتایج، حاکی از یک ارتباط مستقیم و معنی­ دار بین سهم بازار محصول با نقدشوندگی سهام می­باشد. همچنین نتایج برای ضریب متغیر اندازه شرکت(متغیر کنترلی) یک ارتباط مستقیم و معنی­دار بین اندازه و میزان نقدشوندگی سهام را نشان می­دهد. از طرف دیگر، نتایج نشان داد که با وارد نمودن متغیر عدم تقارن اطلاعاتی به مدل آزمون فرضیه، شدت ارتباط بین سهم بازار محصول با نقدشوندگی سهام کاهش یافته است.

فایل :تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه سهم بازار محصول و نقد شوندگی سهام pdf

حسابداری و حسابرسی

کد خبر:6591