https://hacc.ir/wp-content/uploads/2015/11/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C.jpg

چه تفاوتی بین رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه تعدیلی و تعدیلات سنواتی وجود دارد ؟ 

 

الف . حل و فصل یک دعوای حقوقی بعد از تاریخ ترازنامه که وجود تعهد فعلـی واحـد تجاری در تاریخ ترازنامه را تأیید میکند. واحد تجاری هرنوع ذخیره شناسایی شده مربوط را طبق استاندارد حسابداری شماره ۴ باعنوان ذخایر، بدهیهای احتمـالی و داراییهای احتمالی تعدیل میکند. واحد تجاری نباید تنها به افـشای بـدهی احتمـالی ناشی از حل و فصل دعوای حقوقی فوق اکتفا کند، زیرا حل و فصل دعـوای یـاد شده شواهد اضافی مبنی بر لزوم تعدیل ذخیره را در تاریخ ترازنامه تأیید میکند.

ب . اطلاعات دریافتی بعد از تاریخ ترازنامه بیانگر آن باشد که ارزش یـک دارایـی در تاریخ ترازنامه کاهش یافته یا مبلغ زیان کاهش ارزش شناسایی شده قبلی بـرای آن دارایی نیازمند تعدیل است، برای مثال :

– ورشکستگی یک مشتری که بعد از تاریخ ترازنامه رخ مـیدهـد، معمـولاً مؤیـد وجود زیان درمورد یک حساب دریافتنی تجاری در تاریخ ترازنامه است و واحد تجاری لازم است مبلغ دفتری حسابهای دریافتنی تجاری را تعدیل کند، و فروش موجودی کالا بعد از تاریخ ترازنامه ممکن است شـواهدی دربـاره خـالص ارزش فروش آنها در تاریخ ترازنامه فراهم کند.

ج . مشخص شدن بهای تمام شده داراییهای خریداری شده یا عواید حاصل از فـروش داراییها بعد از تاریخ ترازنامه، چنانچه معاملات قبل از تاریخ ترازنامه انجـام شـده باشد،

د . تعیین مبلغ پرداختهای مربوط به مشارکت در سود یا پاداش بعد از تاریخ ترازنامـه، در صورتی که واحد تجاری در تاریخ ترازنامه تعهد فعلی قانونی یـا عرفـی بـرای چنین پرداختهایی، درنتیجه رویدادهای قبل از تاریخ مذکور، داشته باشد،

ه . تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی شرکتهای فرعی و وابـسته بـرای دوره یـا دورههای قبل از تاریخ ترازنامه شرکت اصلی یا همزمان با آن،

و . دریافت وجه یا مشخص شـدن مبلـغ قابـل وصـول بابـت ادعاهـای خـسارت از شرکتهای بیمه که در تاریخ ترازنامه در مرحله مذاکره بوده است، و

ز . کشف موارد تقلب یا اشتباهی که حاکی از نادرست بودن صورتهای مالی است.

تعدیلات سنواتی یعنی اقلام مربوط به سنوات قبل که در تعدیل مانده سود (زیان) انباشـته ابتدای دوره منظور میگردد، به اقلامی محدود میشود که از “ تغییر در رویه حـسابداری” و “ اصلاح اشتباه” ناشی گردد.

اثر تعدیلات سنواتی باید از طریق اصلاح مانده سود (زیان) انباشته ابتـدای دوره در صـورتهای مالی منعکس گردد.

 

 

 

اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:۹۵۱۹