پیرو نامه شماره ۲۰۰/۳۱۳/د مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ، بدین وسیله اعتبار تفویض اختیار موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ و نامه های شماره ۲۰۰/۲۲۸۶۸/د مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ، ۲۰۰/۵۵۸۳۸/د مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ، ۲۰۰/۲۹۳۷/د مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ و ۲۰۰/۲۰۲۵/د مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ با رعایت مقررات شرایط زیر تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمدید می گردد :

  1. در جزء یک بند الف بخشنامه مذکور ، چهل درصد به پنجاه درصد اصلاح می شود .
  2. در بند سه نامه شماره ۲۰۰/۲۹۳۷/د مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ عبارت حداکثر ظرف مدت یک ماه به حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری اصلاح و تعهد های قبلی دریافتی هم قابل تسری می باشد .

 

https://hacc.ir/wp-content/uploads/2023/05/Bakhshodegi.jpg

 

اخبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی

نویسنده: آقای سید مهدی موسوی

کد خبر : ۱۰۴۶۴