احمد لطفی نژاد گفت: مقرری بیمه بیکاری نباید از حداقل مزد تعیین شده برای همان سال کمتر باشد و چون حداقل دستمزد کارگران برای سال 1395 معادل ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان تعیین شد، بنابراین حداقل مقرری بیمه بیکاری نیز در سال جاری همان ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان است.

به گزارش آخرین اخبار حسابداری به نقل از مشرق، احمد لطفی نژاد،مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، درباره میزان مقرری بیمه بیکاری گفت: بر اساس قانون، کارگرانی که مشمول بیمه بیکاری می‌شوند پرداخت بیشترین سهم بیمه بیکاری ۸۵ درصد حقوق افراد است که ۵۵ درصد به ‌عنوان حداقل مزدی که در سه ماه قبل از بیکاری دریافت کرده‌اند و ۱۰ درصد حق همسر و ۱۰ درصد برای دو فرزند است، یعنی هر کدام از فرزندان ۱۰ است.

لطفی نژاد گفت: ۸۵ درصد سهم بیمه بیکاری نباید از حداقل مزد کمتر باشد و چون حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۵ با ۱۴ درصد افزایش در مقایسه با سال ۹۴ معادل ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان تعیین شد، بنابراین حداقل مقرری بیمه بیکاری نیز در سال ۹۵ حدود ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه استان تهران افزود: ۱۸۰ هزار نفر در کشور از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند و در حال حاضر کمترین مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری شش ماه و بیشترین پرداخت ۵۰ ماه است.

حسابداری و حسابرسی/ بیمه /بیمه بیکاری

کد خبر:6449