حد نصاب معاملات در سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی سال ۱۳۹۷ پس از تصویب وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و تأیید رئیس جمهور، برای اجرا ابلاغ شد.

حد نصاب معاملات در سازمانهای مناطق آزاد تجاری و در صنعتی سال ۱۳۹۷

اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:۹۳۹۱