بنابر دستورالعمل اصلاحی صادره از طرف ریاست محترم سازمان امور مالیاتی به شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ مورخ ۹۶/۲/۲۴ درارتباط با نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط ممیزین محترم مالیاتی موارد ذیل بطور خلاصه ارائه میشود :

۱) زمانبندی رسیدگی به پروندههای اشخاص حقیقی ( شامل کارمندان و یا اعضای هیات مدیره شرکتها و یا اشخاص دیگر ) و اشخاص حقوقی دارای پرونده و یا فاقد پرونده در سازمان امور مالیاتی .

۲)تعیین ماهیت تراکنش های بانکی از لحاظ داشتن ماهیت درآمدی و یا غیر درآمدی و مشمول مالیات قراردادن ماهیتهای درآمدی به نحوی که هر گونه گردش حساب بانکی ممکن است موید فعالیت درآمدی نباشد .

۳) اظهار نظر و بررسی مشمول ارزش افزوده بودن یا نبودن درآمدهای مشخص شده در بالا بر اساس فرآخوانهای هفت گانه .

۴) درصورت عدم همکاری اشخاص حقیقی در ارائه اسناد و مدارک مثبته گردش بانکی ، کلیه روشهای لازم جهت تعیین ماهیت اقلام مزبور توسط ممیزین مالیاتی انجام شود .

۵) مرور بررسی تراکنش های بانکی طبق ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم ، گردش پنج سال گذشته اشخاص از زمان بررسی میباشد .

۶) کلیه ممیزین مالیاتی رسیدگی کننده به تراکنش های بانکی اشخاص مکلف به ارائه اطلاعات مشکوک به واحدهای مربوطه میباشند .در صورت عدم ارائه اطلاعات مزبور و مشمول مرور زمان شدن درآمدهای کتمان شده اشخاص فوق ، ضرر و زیان اصل مالیات و جرایم مربوطه متوجه ایشان خواهد بود .

دستورالعمل اصلاحی نحوه بررسی تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط ممیزین سازمان امور مالیاتی ( ۲۴ اردیبهشت ۹۶ )دستورالعمل اصلاحی نحوه بررسی تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط ممیزین سازمان امور مالیاتی ( ۲۴ اردیبهشت ۹۶ )دستورالعمل اصلاحی نحوه بررسی تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط ممیزین سازمان امور مالیاتی ( ۲۴ اردیبهشت ۹۶ )دستورالعمل اصلاحی نحوه بررسی تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط ممیزین سازمان امور مالیاتی ( ۲۴ اردیبهشت ۹۶ )دستورالعمل اصلاحی نحوه بررسی تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط ممیزین سازمان امور مالیاتی ( ۲۴ اردیبهشت ۹۶ )

 

 

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:۸۷۹۴