نتیجه بررسی احتساب سوابق بیمه شدگان (موضوع دستور اداری ۵۳۹/۵۰۰۰ مورخ ۲۱/۰۸/۸۸) به هنگام ارائه آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف درخصوص ادعای اشتغال توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام شد.

نظر به مادتین ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار که کارفرمایان مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند لازم است به منظور ایجاد وحدت رویه کلیه واحدهای اجرایی نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند:

جهت دریافت متن کامل اینجا کلیک کنید.

اخبار حسابداری/بیمه

کد خبر:6297