به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی قم،براساس قانون و مقررات تأمین اجتماعی، افراد تحت تکفل بیمه شده که می توانند به تبع او از خدمات درمانی سازمان استفاده کنند، عبارتند از:

    برای بیمه شده مرد

*همسر بیمه شده

*فرزندان پسرتا 22 سال به شرط عدم اشتغال به کار، (فرزندان پسر دارای 22 سال تمام سن یا بیشتر درصورتی که شاغل به تحصیل باشند یادراثر بیماری یا نقص عضو ازکارافتاده تلقی شوند، با ارایه گواهی معتبر ،تحت تکفل قرار می گیرند).

*فرزندان دختر18 سالگی و پس از آن به شرط عدم ازدواج.

*پدرومادر بیمه شده در صورتی که: 1_ تحت تکفل او باشند 2_ سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال بیشتر باشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیون پزشکی از کارافتاده کلی باشند 3_ در هر صورت مستمری بگیر نباشند.4- معاش آنان توسط بیمه شده تامین گردد.
    برای بیمه شده زن
*شوهربیمه شده به شرطی که معاش شوهر توسط همسرش تامین شود و سن شوهر بیشتر از 60 سال باشد و یا به تشخیص کمیسیون پزشکی ازکارافتاده باشد.به موجب قانون تامین اجتماعی مستمری دریافت ننمایند و معاش او توسط بیمه شده زن تامین گردد.

پدرومادر بیمه شده با همان شرایطی که برای والدین بیمه شده مرد بیان گردید.

فرزندان بیمه شده با همان شرایطی که برای فرزندان بیمه شده مرد بیان گردید، به شزط آن که پدر نتواند فرزندان را تحت پوشش بیمه ای قرار دهد.
بیمه شده گرامی: در صورت تأیید تحت تکفل بودن پدر، مادر و یا شوهر از سوی واحد اجرایی سازمان، این افراد به عنوان عائله، تحت تکفل بیمه شده قرار می گیرند و در صورت فوت بیمه شده به نسبت سهام مقرر در ماده 83 قانون تأمین اجتماعی (همسر 50درصد، پدر و مادر هر یک 20درصد) از مستمری بازماندگان بهره مند خواهند شد.
مدارک مورد نیاز برای کفالت والدین بیمه شده / شوهر بیمه شده زن :

– تکمیل فرم درخواست کفالت

– اصل وکپی شناسنامه و کارت ملی بیمه شده و والدین / شوهر بیمه شده زن

حسابداری و حسابرسی/ تامین

کد خبر:6414