بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت:

١- درصورت فوت بیمه ­شده بازنشسته (بند ١ ماده ٨٠ قانون )

٢- درصورت فوت بیمه­ شده ازکارافتاده کلی مستمری بگیر (بند ٢ ماده ٨٠ قانون)

٣- درصورت فوت بیمه ­شده ­ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یکسال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ٩٠ روز کار را پرداخت کرده باشد. (اصلاحیه بند ٣ ماده ٨٠ قانون)

١-٣- چنانچه بیمه­ شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل ٢٠ سال سابقه پرداخت حق ­بیمه را قبل از فوت پرداخت کرده باشد. (تبصره ٢ اصلاحیه بند ٣ ماده ٨٠ قانون)

٢-٣- درصورتیکه بیمه ­شده متوفی فاقد شرایط مقرر در این بند بوده، لیکن دارای سابقه پرداخت حق ­بیمه بین یک تا بیست سال باشد. (اصلاحیه تبصره ٣ اصلاحیه بند ٣ ماده ٨٠ قانون و قانون تعیین تکلیف تأمین ­اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق­ بیمه پرداخت کرده اند.)

۴- در مواردی که بیمه­ شده در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری ­های حرفه­ ای فوت نماید. (بند ۴ ماده ٨٠ قانون)

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:۸۹۶۹