سید مجتبی موسوی گفت: رانندگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر بین‌شهری به تمامی رانندگان کامیون، کامیونت، اتوبوس، مینی‌بوس و سواری‌های کرایه اطلاق می‌شود که باتوجه به قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری مصوب 1379/2/18 مجلس شورای‌اسلامی دارای کارت هوشمند رانندگی بوده و در شغل رانندگی با وسیله نقلیه عمومی بین‌شهری اشتغال به کار داشته و فاقد کارفرما هستند، می‌توانند رأساً با پرداخت حق‌بیمه مشمول قانون تأمین‌اجتماعی قرار گیرند.

وی تصریح کرد: دستمزد مبنای پرداخت حق‌بیمه برای رانندگان مینی‌بوس و سواری از سال 81 به بعد معادل 1/1 برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و سایر رانندگان برابر 1/3 برابر حداقل دستمزد تعیین شده است.
مدیرکل تامین اجتماعی قم اظهار کرد: نرخ پرداخت حق‌بیمه رانندگان برون‌شهری معادل 27درصد است که با بهره‌مندی از کمک دولت به میزان 10درصد (از محل بودجه عمومی دولت) ‌و 3/5 درصد( از منابع حاصل از هدفمند سازی یارانه ها)، در مجموع 13/5 تقسیم بر27 از تمامی حمایت‌های مقرر در قانون تأمین‌اجتماعی از جمله درمان، حوادث، غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک ازدواج و… و همچنین مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و جزئی، فوت و غرامت نقص عضو به استثنای بیمه‌بیکاری بهره‌مند می‌شوند.
وی افزود: درصورتی که این قبیل رانندگان در مهلت مقرر قانون طبق ماده 39 قانون تأمین‌اجتماعی (حق‌بیمه هر ماه تا آخرین روز ماه بعد) از پرداخت حق‌بیمه خود به سازمان خودداری کنند و کارت هوشمند آنان دارای اعتبار باشد، می‌بایست حق‌بیمه ماه‌های پرداخت نشده را به طور کامل پرداخت کنند.

حسابداری و حسابرسی

کد خبر:6533