ضرایب تشخیص درآمد مالیات

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳

 

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸

 

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۴
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۳

 

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۲