ضرایب تشخیص درآمد مالیات

 

    ضرایب تشخیص درآمد مشمول ویژه سال ۱۳۹۶
ضرایب تشخیص درآمد مشمول ویژه سال ۱۳۹۵
ضرایب تشخیص درآمد مشمول ویژه سال ۱۳۹۴
ضرایب تشخیص درآمد مشمول ویژه سال ۱۳۹۳
ضرایب تشخیص درآمد مشمول ویژه سال ۱۳۹۲

 

ضرایب تشخیص درآمد مشمول ویژه سال ۱۳۹۱
ضرایب تشخیص درآمد مشمول ویژه سال ۱۳۹۰
ضرایب تشخیص درآمد مشمول ویژه سال ۱۳۸۹
ضرایب تشخیص درآمد مشمول ویژه سال ۱۳۸۸
ضرایب تشخیص درآمد مشمول ویژه سال ۱۳۸۷

 

ضرایب تشخیص درآمد مشمول ویژه سال ۱۳۸۶
ضرایب تشخیص درآمد مشمول ویژه سال ۱۳۸۵
ضرایب تشخیص درآمد مشمول ویژه سال ۱۳۸۴
ضرایب تشخیص درآمد مشمول ویژه سال ۱۳۸۳
ضرایب تشخیص درآمد مشمول ویژه سال ۱۳۸۲