ضرایب تشخیص درآمد مالیات

عنوان تاریخ اصلاح حجم
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۱٫۵۸ MB دانلود
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۱٫۱۷ MB دانلود
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۱٫۵۸ MB دانلود
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۷۶۴٫۸۵ KB دانلود
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۷۶۴٫۸۵ KB دانلود
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۷۶۴٫۸۵ KB دانلود
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۷۶۴٫۸۵ KB دانلود
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۵۴۵٫۳۳ KB دانلود
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۴۸۷٫۱۸ KB دانلود
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۷۱۷٫۶۴ KB دانلود
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۷۱۷٫۶۴ KB دانلود
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۱٫۱۲ MB دانلود
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۱٫۵۹ MB دانلود
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۹۰۷٫۸۳ KB دانلود
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۹۰۷٫۸۳ KB دانلود
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۸۵۰٫۳۵ KB دانلود