چکیده:

این پژوهش درصدد بررسی رابطه سبک حسابرس و تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی است. موسسات حسابرسی معمولاً دارای مجموعه­ای از دستورالعمل­های اجرای عملیات به مفهوم سبک حسابرس هستند که براساس فرضیه اطلاعات انتظار می رود با بکارگیری خدمات حسابرسی، سبک حسابرس بتواند به واسطه افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت خدمات حسابرسی بر تقاضا برای کیفیت این خدمات موثر باشد. به این جهت سبک حسابرس به عنوان متغیر مستقل و تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی در سه سطح حداقل، متوسط و حداکثر به عنوان متغیر وابسته تعیین شده است. داده­ های مورد نیاز برای ۴۰۶ نمونه در هرسال، از صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره با داده­ های تابلویی استفاده شده است. نتایج این پژوهش، فرضیه اطلاعات را تایید می­کند و نشان می­دهد بین سبک حسابرس و سطوحی از تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد و براین اساس می­توان انتظار داشت که سبک حسابرس منجر به بهبود کیفیت اطلاعات و ایجاد تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی شود.

 

 

کلید واژگان: فرضیه اطلاعات، سبک حسابرس، تقاضا برای خدمات حسابرسی، کیفیت خدمات حسابرسی.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/دانش مالی

نویسندگان : حمزه محمدی خشوئی، سید عباس هاشمی، روح اله رجبی

فایل :فرضیه اطلاعات: شواهدی از تاثیرسبک حسابرس بر تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی pdf

کد خبر:۹۰۰۲