قابل پذیرش نبودن گزارش حسابرسی تنظیم شده توسط حسابداران رسمی شاغل انفرادی از سال مالی 1394 ( ماده 272 قانون مالیاتها مصوب 1395/4/31 )
قابل پذیرش نبودن گزارش حسابرسی تنظیم شده توسط حسابداران رسمی شاغل انفرادی از سال مالی 1394 ( ماده 272 قانون مالیاتها مصوب 1395/4/31 )

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:7610