2 صورت‌ جریان‌ وجوه نقد

62 . به‌ استثنای‌ موارد زیر، با اجرای‌ الزامات‌ این‌ استاندارد، مفاد استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ شماره‌ 7 با عنوان‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد نیز رعایت‌ می‌شود:
الف‌. تفکیک‌ ”بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌“ و ” مالیات‌ بر درآمد“ از سایرسرفصلهای‌ اصلی‌ جهت‌ ارائـه‌ مستقل‌.
ب . عدم‌ شمول‌ اقلام‌ معادل‌ وجه نقد در تعریف‌ وجه نقد.


10 حسابداری‌ کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌

28 . به‌ استثنـای‌ موارد منـدرج‌ در بندهـای‌ 9، 19 و 20، با اجـرای‌ الزامـات‌ ایـن‌ استانـدارد مفاد استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ شماره‌ 20 با عنوان‌ حسابداری‌ کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ و افشای‌ کمکهای‌ دولت‌ نیز رعایت‌ می‌شود. {9 هرگاه‌ نحوه‌ عمل‌ حسابداری‌ کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ در قوانین‌ آمره‌ پیش‌بینی‌ شده‌ باشد، باید ضمن‌ رعایت‌ معیارهای‌ شناخت‌ مندرج‌ در بند 8، از نحوه‌ عمل‌ حسابداری‌ مندرج‌ در متن‌ قوانین‌ مربوط‌ تبعیت‌ کرد. 19 .چنانچه‌ کمک‌ بلاعوض‌ دولت‌ به‌ شکل‌ داراییهای‌ غیر پولی‌ (مانند زمین‌، ساختمان‌ و سهام‌ شرکتها) به‌ واحد تجاری‌ اعطا شود، کمک‌ بلاعوض‌ باید به‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارایی‌ دریافتی‌ ثبت‌ شود. در مواردی‌ که‌ مبنای‌ ارزشیابی‌ داراییهای‌ غیرپولی‌ دریافتی‌ در متن‌ قوانین‌ آمره‌ مربوط‌ مشخص‌ شده‌ باشد، کاربرد این‌ مبانی‌ به‌ شرط‌ آنکه‌ موجب‌ انعکاس‌ داراییهای‌ اهدایی‌ به‌ ارزشهای‌ بیش از ارزش‌ منصفانه‌ در زمان‌ انتقال‌ نگردد، قابل‌ پذیرش‌ خواهد بود. 20 بجز مواردی‌ که‌ نحوه‌ انعکاس‌ کمکهای‌ بلاعوض‌ مربوط‌ به‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود در قوانین‌ آمره‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، در سایر موارد که‌ اعمال‌ الزامات‌ این‌ استاندارد مستلزم‌ شناخت‌ کمک‌ بلاعوض‌ به عنوان‌ بدهی‌ است‌، مانده‌ این‌ بدهی‌ باید تحت‌ عنوان‌ ” مانده‌ تعهدات‌ مرتبط‌ با کمک‌ بلا عوض‌“ در صورتهای‌ مالی‌ انعکاس‌ یابد.}


11 داراییهای ثابت مشهود

84 . با اجرای‌ الزامات‌ این‌ استاندارد، مفاد استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ شماره‌ 16 با عنوان‌ ” املاک‌، ماشین‌آلات‌ و تجهیزات‌“ ، به‌استثنای تجدیدنظر در برآورد ارزش باقیمانده دارایی، نیز رعایت‌ می‌شود{ براساس استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 16، تجدید نظر در ارزش باقیمانده لازم است. چنانچه ارزش باقیمانده یک دارایی با مبلغ دفتری آن برابر شود، فرایند مستهلک کردن دارایی متوقف می‌شود. کمیته تدوین استانداردهای حسابداری باتوجه به مشکلات تعیین ارزش باقیمانده در هر دوره مالی و احتمال دستکاری هزینه استهلاک، تجدیدنظر در ارزش باقیمانده دارایی را نپذیرفت و در نتیجه مبلغ استهلاک‌پذیر باید بر مبنای ارزش باقیمانده برآورد شده در زمان تحصیل تعیین ‌شود.}


12 افشای اطلاعات اشخاص وابسته

26 . با اجرای الزامات این استاندارد، مفاد استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 24 با عنوان افشای اطلاعات اشخاص وابسته ویرایش 31 مارس 2004، به استثنای موارد زیر نیز رعایت می‌شود :
الف . افشای حقوق و مزایای مدیران، و
ب . واحدهای تجاری تحت کنترل دولت، به استثنای واحدهایی که اوراق سهام یا اوراق مشارکت آنها به عموم عرضه شده یا در جریان عرضه عمومی است، درخصوص معاملات با سایر واحدهای تجاری که مستقیماً و نه از طریق واحد تجاری گزارشگر تحت کنترل دولت می‌باشد.


16 تسعیر ارز

50 . به استثنای‌ موارد مندرج‌ در بندهای‌ 19، 21، 23 و 41، با اجرای‌ الزامات‌ این‌ استاندارد، مفاد استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ شماره‌ 21 با عنوان‌ آثار تغییرات‌ در نرخ‌ ارز نیز رعایت‌ می‌شود.{ 19 .تفاوتهای‌ تسعیر داراییها و بدهیهای‌ ارزی‌ شرکتهای‌ دولتی‌ باید در اجرای‌ مفاد ماده‌ 136 قانون‌ محاسبات‌ عمومی‌ کشور مصوب‌ شهریور ماه‌ 1366، به‌ حساب‌ اندوخته‌ تسعیر داراییها و بدهیهای‌ ارزی‌ منظور و در سرفصل‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ طبقه‌بندی‌ شود. چنانچه‌ در پایان‌ دوره‌ مالی‌، مانده‌ حساب‌ اندوخته‌ مزبور بدهکار باشد، این‌ مبلغ‌ به‌ سود و زیان‌ همان‌ دوره‌ منظور می‌ شود. همچنین‌ خالص‌ تفاوتهای‌ تسعیری‌ که‌ به‌ ترتیب‌ فوق‌ موجب‌ تغییر اندوخته‌ تسعیر طی‌ دوره‌ گردیده‌ است‌، باید در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ دوره‌ منعکس‌ شود.21 .تفاوتهای‌ تسعیر آن‌ گروه‌ از اقلام‌ پولی‌ که‌ ماهیتاً بخشی از خالص‌ سرمایه‌گذاری‌ در یک‌ واحد مستقل‌ خارجی‌ را تشکیل‌ می‌ دهد، باید تا زمان‌ واگذاری‌ خالص‌ سرمایه‌گذاری‌ به عنوان‌ حقوق‌ صاحبـان‌ سرمایـه‌ در ترازنامـه‌طبقه‌بندی‌شـود ودر صورت‌سودوزیان‌جامع‌انعکاس‌یابد.این‌تفاوتهاباید در زمان‌ واگذاری‌ سرمایه‌گذاری‌، طبق‌ بند 41 به‌ حساب‌ سود و زیان‌ انباشته‌ منظور شود. 23 .تفاوتهای‌ تسعیر یک‌ بدهی‌ ارزی‌ که‌ به عنوان‌ حفاظ‌ خالص‌ سرمایه‌گذاری‌ واحد تجاری‌ در یک‌ واحد مستقل‌ خارجی‌ محسوب‌ می‌ شود باید تا زمان‌ واگذاری‌ خالص‌ سرمایه‌گذاری‌ به عنوان‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ در ترازنامه‌ طبقه‌بندی‌ شود و در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ انعکاس‌ یابد. این‌ تفاوتها باید در زمان‌ واگذاری‌ خالص‌ سرمایه‌گذاری‌ طبق‌ بند 41 به‌ حساب‌ سود و زیان‌ انباشته‌ منظور شود.
41 .در زمان‌ واگذاری‌ یک‌ واحد مستقل‌ خارجی‌، مبلغ‌ انباشته‌ تفاوتهای‌ تسعیر اقلام‌ ارزی‌ مربوط‌ به‌ آن‌ واحد مستقل‌ خارجی‌ که‌ تا پایان‌ دوره‌ مالی‌ قبل‌ در سر فصل‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ منعکس‌ شده‌ است‌ باید در دوره‌ واگذاری‌ به‌ حساب‌ سود و زیان‌ انباشته‌ منظور شود.
شماره استاندارد نام استاندارد مقایسه استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بین المللی


17 داراییهای نامشهود

105. با اجرای‌ الزامات‌ این‌ استاندارد، به‌استثنای عدم پذیرش تجدیدنظر در ارزش باقیمانده داراییهای نامشهود، مفاد استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ شماره‌ 38 با عنوان‌ داراییهای‌ نامشهود (ویرایش 31 مارس 2004) نیز رعایت‌ می‌شود.{ 6 .طبق استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 38، ارزش باقیمانده داراییهای نامشهود به طور ادواری بررسی می‌شود و در مواردی که ارزش باقیمانده برابر یا بیشتر از مبلغ دفتری دارایی باشد، مستهلک‌شدن دارایی متوقف می‌گردد. با توجه به مشکلات برآورد ارزش باقیمانده و امکان تأثیرگذاری قضاوتهای شخصی و درنتیجه کاهش قابلیت‌اتکای مبالغ مربوط به داراییهای نامشهود، کمیته، تجدید نظر در ارزش باقیمانده را مجاز نمی‌شمارد}


19 ترکیبهای تجاری

62 . به‌استثنای الزامات مربوط به استهلاک سرقفلی (بند 38) و نحوه برخورد با مازاد سهم واحد تحصیل‌کننده ازخالص ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیل شده نسبت به بهای تمام شده (بند 50 ب)، با اجرای الزامات این استاندارد، مفاد استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 3 با عنوان ترکیبهای تجاری (ویرایش مارس2004) نیز رعایت می‌شود. 38 . سرقفلی‌ باید برمبنایی‌ سیستماتیک‌ طی‌ عمر مفید آن‌ مستهلک‌ شود. دوره‌ استهلاک‌ باید بیانگر بهترین‌ برآورد از دوره‌ زمانی‌ کسب‌ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ توسط‌ واحد تجاری‌ باشد. این‌ فرض‌ قابل‌ رد وجود دارد که‌ عمر مفید سرقفلی‌ از تاریخ‌ شناسایی‌ اولیه‌ حداکثر بیست‌ سال‌ است‌. 50 .درصورتی‌که سهم واحد تحصیل‌کننده از خالص ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل تشخیص بیشتر از بهای تمام شده ترکیب باشد، خریدار باید :
الف . تشخیص و اندازه‌گیری داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیل‌شده و نیز اندازه‌گیری بهای تمام شده ترکیب را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد، و
ب . هرگونه مازاد باقیمانده‌ پس از ارزیابی مجدد را بطور متناسب از ارزش منصفانه تعیین شده برای داراییهای غیرپولی قابل تشخیص کسر کند.


20 حسابداری‌ سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ وابسته‌

به استثنای الزامات مربوط به نحوه اندازه‌گیری سرمایه‌گذاری در زمان توقف بکارگیری ارزش ویژه (بند 16)، و الزامات مربوط به استهلاک سرقفلی و نحوه برخورد با مازاد سهم واحد سرمایه‌گذار از خالص ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تجاری وابسته نسبت به بهای تمام شده سرمایه‌گذاری (بند 21)، با اجرای الزامات این استاندارد، مفاد استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 28 با عنوان سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته (ویرایش دسامبر 2008) نیز رعایت می‌شود. واحد سرمایه‌گذار باید از زمانی که نفوذ قابل ملاحظه بر واحد تجاری وابسته را از ‌دست می‌دهد استفاده از روش ارزش ویژه را متوقف کند. بعد از آن تاریخ، حسابداری سرمایه‌گذاری تابع استاندارد حسابداری شماره 15 با عنوان ”حسابداری سرمایه‌گذاریها“ خواهد بود. مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری باید از تاریخ توقف بکارگیری روش ارزش ویژه به بعد به عنوان بهای تمام شده سرمایه‌گذاری محسوب شود. در صورتی که در دوره‌های آتی، واحد سرمایه‌گذار مبالغی بابت سود از محل سود انباشته و اندوخته‌های قبل از تاریخ تغییر روش دریافت کند، این مبالغ باید از مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری کسر شود. . حسابداری سرمایه‌گذاری در یک واحد تجاری وابسته از تاریخی که وابسته محسوب ‌شود به روش ارزش ویژه انجام می‌گیرد. در زمان تحصیل سرمایه‌گذاری هرگونه تفاوت بین بهای تمام ‌شده سرمایه‌گذاری و سهم واحد سرمایه‌گذار از خالص ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تجاری وابسته به شرح زیر به حساب گرفته می‌شود: الف. سرقفلی مربوط به واحد تجاری وابسته در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری منظور می‌شود و استهلاک آن براساس استاندارد حسابداری شماره 19 با عنوان ترکیبهای تجاری محاسبه می‌شود.
ب . در صورتی که سهم واحد سرمایه‌گذار از خالص ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تجاری وابسته بیشتر از بهای تمام ‌شده سرمایه‌گذاری باشد، واحد سرمایه‌گذار باید:
1. تشخیص و اندازه‌گیری داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تجاری وابسته و نیز اندازه‌گیری بهای تمام شده سرمایه‌گذاری را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد، و
2. هر گونه مازاد باقی‌مانده پس از ارزیابی مجدد را به طور متناسب از ارزش منصفانه تعیین شده برای داراییهای غیرپولی قابل تشخیص کسر کند.
همچنین، پس از تحصیل، سهم واحد سرمایه‌گذار از سودها و زیانهای واحد تجاری وابسته بابت شناسایی استهلاک یا زیان کاهش ارزش سرقفلی و سایر داراییها برمبنای ارزش منصفانه آنها در تاریخ تحصیل تعدیل می‌شود.


23 حسابداری‌ مشارکتهای‌ خاص‌

45 . با اجرای‌ الزامات‌ این‌ استاندارد، مفاد استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ شماره‌ 31 با عنوان‌ گزارشگری‌ مالی‌ سهم‌الشرکه‌ در مشارکتهای‌ خاص‌ نیز رعایت‌ می‌شود. توضیح‌ اینکه‌ در این‌ استاندارد برای‌ انعکاس‌ مشارکتهای‌ خاص‌ در واحدهای‌ تجاری‌ تحت‌ کنترل‌ مشترک‌ در صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ از روش‌ ارزش‌ ویژه‌ ناخالص‌ استفاده‌ شده‌ است‌، در صورتی‌ که‌ روش‌ اصلی‌ استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌، روش‌ تلفیق‌ نسبی‌ است‌. روش‌ ارزش‌ ویژه‌ ناخالص‌ نوع‌ خاصی‌ از روش‌ ارزش‌ ویژه‌ است‌ که‌ در استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ به عنوان‌ روش‌ مجاز جایگزین‌ معرفی‌ شده‌ است‌. بنابراین‌، با اجرای‌ الزامات‌ این‌ استاندارد، الزامات‌ مربوط‌ به‌ روش‌ مجاز جایگزین‌ استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ نیز رعایت‌ می‌شود
شماره استاندارد نام استاندارد مقایسه استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بین المللی


24 گزارشگری‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌

15 . استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ جداگانه‌ای‌ در رابطه‌ با ” گزارشگری‌ مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌“ وجود ندارد


25 گزارشگری‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف‌

35 . به‌ استثنای‌ موارد زیر، با اجرای‌ الزامات‌ این‌ استاندارد، مفاد استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ شماره‌ 14 با عنوان‌ گزارشگری‌ قسمتها نیز رعایت‌ می‌شود:
الف ‌. طبق‌ استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ شماره‌ 14 ” گزارشگری‌ قسمتها“ مدیریت‌ باید با توجه‌ به‌ منبع‌ اصلی‌ و ماهیت‌ مخاطرات‌ و بازده‌های‌ یک‌ واحد تجاری‌، قسمت‌ تجاری‌ یا قسمت‌ جغرافیایی‌ را به عنوان‌ مبنای‌ اولیه‌ گزارشگری‌ مشخص‌ کند. در رابطه‌ با مبنای‌ اولیه‌ اطلاعات‌ مفصلتر و برای‌ مبنای‌ ثانویه‌ اطلاعات‌ کمتری‌ ارائه‌ می‌شود. در استاندارد شماره‌ 25 با عنوان‌ ” گزارشگری‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف“ برای‌ محدود کردن‌ دامنه‌ قضاوت‌ و جلوگیری‌ از پیچیدگی‌ غیر ضروری‌ با توجه‌ به‌ شرایط‌ موجود، الزامات‌ گزارشگری‌ بر مبنای‌ اولیه‌ و ثانویه‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ است‌.
ب. طبق‌ استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ شماره‌ 14، برای‌ هر قسمت‌ قابل‌ گزارش‌ سهم‌ واحد تجاری‌ از سود یا زیان‌ واحدهای‌ تجاری‌ وابسته‌، مشارکتهای‌ خاص‌ یا سایر سرمایه‌گذاریهایی‌ که‌ به‌ روش‌ ارزش‌ ویژه‌ منعکس‌ می‌شود و عملیات‌ آنها در حوزه‌ یک‌ قسمت‌ واحد قرار می‌گیرد باید افشا شود. این‌ الزام‌ در استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 25 وجود ندارد.


26 فعالیتهای‌ کشاورزی‌

43 . به استثنای‌ موارد زیر، با اجرای‌ الزامات‌ این‌ استاندارد، مفاد استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ شماره‌ 41 با عنوان‌ کشاورزی‌ نیز رعایت‌ می‌شود :
الف . براساس‌ استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ شماره‌ 41 باعنوان‌ کشاورزی‌ ، کلیه‌ داراییهای‌ زیستی‌ باید به‌ارزش‌ منصفانه‌ پس از کسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گیری‌ شود، مگر اینکه‌ تعیین‌ ارزش‌ منصفانه‌ به‌گونـه‌ای‌ اتکاپذیر میسر نباشـد. اما براساس‌ این‌ استاندارد، باتوجه‌ به‌ شرایط‌ محیطی‌ کشور و نبود بازار فعال‌ برای‌ داراییهای‌ زیستی‌ مولد، این‌ داراییها به‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ طبق‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 11 باعنوان‌ حسابداری‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود اندازه‌گیری‌ می‌شود.
ب‌ . طبق‌ استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ شماره‌ 41 با عنوان‌ کشاورزی‌، کمک‌ بلاعوض‌ دولتی‌ مربوط‌ به‌ داراییهای‌ زیستی‌ مولد که‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس از کسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ شناسایی‌ می‌شود درصورتی‌ که‌ آن‌ کمک‌ مشروط‌ نباشد در زمان‌ قابلیت‌ وصول‌ و در صورتی‌ که‌ مشروط‌ باشد در زمان‌ احراز شرایط‌ مقرر به‌ عنوان‌ درآمد شناسایی‌ می‌شود. اما براساس‌ این‌ استاندارد، تمام‌ کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ در رابطه‌ با داراییهای‌ زیستی‌ مولد طبق‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 10 با عنوان‌ کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ شناسایی‌ می‌شود.


28 فعالیتهاى بیمه عمومى

51 . هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری در رابطه با بیمه‌های عمومی، استاندارد خاصی تدوین نکرده است، اما در استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 4 با عنوان ” قراردادهای بیمه“ چارچوبهای کلی در‌ مورد تعریف بیمه و فعالیتهای بیمه‌ای ارائه کرده است.


29 فعالیتهای ساخت املاک

51 . استاندارد بین‌المللی حسابداری جداگانه‌ای برای فعالیتهای ساخت املاک وجود ندارد. در پیوست استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 18 شناخت درآمد، شناسایی درآمد فروش املاک مشروط به تکمیل کارهای عمده است. از این رو، استاندارد حسابداری شماره 29 با پیوست استاندارد بین‌المللی حسابداری یاد شده مغایرت دارد.

اخبار حسابداری/مرجع تخصصی حسابداری

کد خبر:5324