نظر به گزارشات و شکوائیه های متعدد واصله در خصوص نحوه اجرای مقررات موضوع ماده (۲۵۹) قانون مالیات های مستقیم ، به آگاهی می رساند : فارغ از مرحله اجرایی وصول معوقات مالیاتی ، حدود تکلیف مودیان در تودیع وثایق پیش بینی شده در ماده مذکور ، منحصر به میزان اصل مالیات موضوع رای قطعی مورد شکایت به شورای عالی می باشد . بنابر این الزام تودیع وثیقه به میزان بدهی ( اعم از اصل و جریمه ) مصرح در بند (الف) ماده (۵۸) آیین نامه اجرایی موضوع (۲۱۸) ق.م.م ، در خصوص آن دسته از پرونده های مطرح در شورای عالی مالیاتی بر خلاف حکم مصرح قانونی می باشد .

https://hacc.ir/wp-content/uploads/2022/12/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-259.jpg

 

اخبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی

نویسنده: آقای سید مهدی موسوی

کد خبر :۱۰۳۷۵