پیرو بارگذاری اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ و نظر به سوالات و ایهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به اظهارنامه های تسلیمی که کل مبالغ ترازنامه یا سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه در آن ها مبلغ صفر ابراز شده است ، به اطلاع می رساند ، مطابق مفاد تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ، ادارات امور مالیاتی در مورد هر یک از موُدیان غیر فعال به شرح ذیل ، مادامی که به صورت سیستمی یا غیر سیستمی اطلاعات یا دلایلی مبنی بر فعالیت آن ها به دست نیاورده باشند ، الزامی به حسابرسی نخواهد داشت :

۱- مودیانی که اساسا به دلیل عدم فعالیت از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند .

۲- مودیانی که به دلیل عدم فعالیت از ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه هراه اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند .

۳- مودیانی که به دلیل عدم فعالیت برای کل مبالغ هر یک از صورت های مالی مذکور عدد صفر ابراز نموده اند .

با عنایت به مراتب فوق ، در صورتی که حسابرسان مالیاتی با توجه به بررسی ها و کنترل های دقیق سیستمی و غیر سیستمی بعمل آمده ، از عدم  انجام فعالیت های اقتصادی توسط مودی در سال مذکور اطمینان حاصل نمودند ، الزامی به حسابرسی اظهارنامه مالیاتی بار گذاری شده مودی موصوف نخواهد داشت .

بدیهی است در صورت به دست آمدن اطلاعات و مستندات احراز فعالیت ، مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقرارت قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود .

 

نحوه رسیدگی به اظهار نامه های سال ۱۳۹۹

 

 

 

اخبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی

نویسنده: آقای سید مهدی موسوی

کد خبر :۱۰۱۴۴