نحوه پذیرش سوابق سایر صندوق‌ها در تامین‌اجتماعیدر کشور علاوه بر صندوق تامین‌اجتماعی تعداد قابل‌توجهی صندوق بازنشستگی وجود دارد. از جمله می‌توان به صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی روستائیان و عشایر، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها، صندوق بازنشستگی سازمان صداوسیما، صندوق بازنشستگی شرکت نفت و… اشاره کرد. در این شماره ضمن پاسخ به چند سوال، به نحوه احتساب و پذیرش سوابق منتقله از سایر صندوق‌های بازنشستگی به تامین‌اجتماعی می‌پردازیم.

آیا پس از ارائه درخواست انتقال کسور بازنشستگی، سایر صندوق‌ها به تامین‌اجتماعی توسط بیمه‌شده، مهلت خاصی برای پیگیری آن وجود دارد؟

بله، حداکثر مهلت پیگیری برای حصول نتیجه مراحل انتقال کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی قبلی بیمه‌شده به تامین‌اجتماعی، حداکثر یک‌سال از تاریخ تقاضای انتقال کسور بازنشستگی است، در غیر این صورت درخواست متقاضی بی‌اثر شده و ادامه مراحل انتقال کسور بازنشستگی با ارائه تقاضای مجدد و محاسبه مابه‌التفاوت متعلقه بر اساس درخواست جدید خواهد بود.

اینجانب با ١٠سال سابقه در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، از محل کار قبلی خود استعفا داده و هم‌اکنون بیمه‌پرداز تامین‌اجتماعی هستم. میزان کل کسور بازنشستگی بنده در صندوق قبلی (سهم بیمه‌شده و کارفرما) جمعا ١٠میلیون و٨٠٠ هزار تومان شده و آخرین حقوق مشمول بیمه در صندوق قبلی روزانه ۵۵ هزار تومان و هم‌اکنون دستمزد مشمول کسر بیمه‌ام در تامین‌اجتماعی نیز روزانه ۵ هزار تومان است، حال برای انتقال سوابق قبلی خود به تامین‌اجتماعی چقدر باید بپردازم؟

فرمول محاسبه مابه‌التفاوت انتقال کسور بازنشستگی افرادی که که به‌علت استعفا، اخراج، انفصال از خدمت، اتمام قرارداد (به‌جز بازخرید خدمت) با محل خدمت قبلی خود قطع‌ رابطه استخدامی کرده و پس از آن بیمه‌پرداز تامین‌اجتماعی می‌شوند به‌شرح زیر است:
جمع کل کسور منتقله از صندوق قبلی –(١٨درصد*دستمزد *مدت سوابق منتقله به روز)= مابه‌التفاوت
که در این فرمول دستمزد عبارت است از: آخرین حقوق و مزایای روزانه مشمول کسر حق‌بیمه در صندوق قبلی یا دستمزد روزانه زمان درخواست انتقال کسور بازنشستگی در تامین‌اجتماعی، هر کدام بیشتر باشد، بنابراین با توجه به اطلاعات داده شده در پرسش این سوال‌کننده، مبلغ مابه‌التفاوت متعلقه برای انتقال کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح به تامین‌اجتماعی و احتساب سوابق مذکور در تامین‌اجتماعی برابر است با
١٠٨٠٠٠٠٠- ١٨%*۵۵٠٠٠* ٣۶۵ * ١٠= ٢۵٣٣۵٠٠٠ تومان.
اما فرمول محاسبه مابه‌التفاوت انتقال کسور بازنشستگی بیمه‌شدگانی که به‌علت بازخرید با محل کار قبلی خود، قطع رابطه استخدامی پیدا کرده و پس از بیمه‌پردازی در تامین‌اجتماعی درخواست انتقال کسور بازنشستگی سوابق قبلی خود را از صندوق بازنشستگی قبلی به تامین‌اجتماعی ارائه می‌دهند، به‌شرح زیر است:
جمع کل کسور منتقله از صندوق قبلی –(١۵%*دستمزد*مدت سوابق منتقله به روز)=مابه‌التفاوت
که در این فرمول دستمزد عبارت است از: حداقل دستمزد روزانه سال پرداخت ما‌به‌التفاوت انتقال کسور بازنشستگی به تامین‌اجتماعی یا آخرین حقوق روزانه مشمول کسر حق‌بیمه در صندوق قبلی هر کدام بیشتر باشد.

اینجانب پس از ٢١سال خدمت در آموزش‌وپرورش در تاریخ ١/٢/١٣٨٠ از خدمت در اداره مذکور بازخرید شدم و از تاریخ فوق تاکنون بیمه‌پرداز نیستم. آیا در حال حاضر با  ۶٠ سال سن می‌توانم پس از شروع بیمه‌پردازی در تامین‌اجتماعی و انتقال کسور بازنشستگی سوابق خود از صندوق بازنشستگی کشوری به تامین‌اجتماعی و پرداخت ما‌به‌التفاوت مربوط به آن، بازنشسته شوم؟

بله، برای پذیرش و احتساب سوابق منتقله از سایر صندوق‌ها به تامین‌اجتماعی تاریخ ٩/٢/١٣٨٠ (تاریخ تصویب قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله بر سازمان تامین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تامین‌اجتماعی) یک تاریخ مبناست.  بدین صورت که افرادی که قبل از تاریخ ٩/٢/١٣٨٠ به‌علت استعفا، اخراج، انفصال از خدمت، اتمام قرارداد (به‌جز بازخریدی) با محل خدمت قبلی خود قطع رابطه استخدامی کرده و قبل از تاریخ مذکور نیز بیمه‌پرداز تامین‌اجتماعی می‌شوند، صرف‌نظر از تاریخ تقاضای انتقال کسور بازنشستگی به تامین‌اجتماعی و پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از انتقال سوابق صندوق قبلی (قبل یا بعد از ٩/٢/١٣٨٠) کل سوابق گذشته آن‌ها در محل اشتغال قبلی آنان (در صندوق بازنشستگی قبلی) پس از انتقال آن به تامین‌اجتماعی و پرداخت مابه‌التفاوت متعلقه به‌عنوان سوابق موثر در احراز شرایط بازنشستگی در تامین‌اجتماعی محاسبه‌شده و مورد پذیرش خواهد بود.البته برای افرادی که به علت بازخرید قبل از تاریخ ٩/٢/١٣٨٠ با محل اشتغال  قبلی خود قطع رابطه استخدامی می‌کنند، صرف‌نظر از تاریخ شروع بیمه‌پردازی در تامین‌اجتماعی و تقاضای انتقال کسور بازنشستگی به تامین‌اجتماعی و پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از انتقال سوابق صندوق قبلی (قبل یا بعد از ٩/٢/١٣٨٠) کل سوابق گذشته آن‌ها در محل اشتغال قبلی آنان (در صندوق بازنشستگی مربوطه) پس از انتقال آن به تامین‌اجتماعی و پرداخت مابه‌التفاوت متعلقه به‌عنوان سوابق موثر در احراز شرایط بازنشستگی در تامین‌اجتماعی مورد پذیرش قرارمی‌گیرد. اما اگر تاریخ قطع رابطه استخدامی آنان به‌علل فوق از جمله بازخریدی از محل اشتغال قبلی بعد از ٩/٢/١٣٨٠ باشد یا تاریخ اولین بیمه‌پردازی آن‌ها در تامین‌اجتماعی پس از خروجشان از صندوق قبلی (به‌جز بازخریدی) بعد از ٩/٢/١٣٨٠ باشد، برای برقراری مستمری بازنشستگی در تامین‌اجتماعی باید علاوه بر احراز شرایط سن و سابقه، حداقل ١٠سال سابقه بیمه‌پردازی در خود تامین‌اجتماعی (به‌جز سوابق منتقله از صندوق قبلی) داشته باشند.

 

 

اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:۹۳۹۴