دفتر فنی وحسابرسی مالیاتی سازمان امورمالیاتی ، توضیحاتی  در خصوص جریمه کتمان درآمد ارائه کرد.

اخبار حسابداری و حسابرسی
کد خبر:۹۲۰۳