– فرمهای تامین اجتماعی
– انواع چک لیست های حسابرسی
– فرم پرداخت کارفرما به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خودجهت ارائه اطلاعات اشخاص و مالیات محاسبه شده

– نمونه قرارداد مشاوره مالی Word

– نمونه فرم استانداردصورتهای مالی تلفیقی گروه همراه با صورتهای مالی شرکت اصلی
– فرم‌های یکنواخت قراردادهای بانکی

– دستورالعمل وراهنمای تکمیل فرم شکایت به شورای عالی مالیاتی

 

 

 

 

اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:۷۳۷۲