اصلاحیه آئین نامه خرید خدمات مشاوره

اصلاحیه آئین نامه خرید خدمات مشاوره

همان گونه که مستحضرید ، مهندسان مشاور نقش مهمی در پیدایش ، مطالعه و اجرای پروژه های سرمایه گذاری ایفا می نمایند و توجه به صلاحیت حرفه ای آنها در فرآیند انتخاب ، تاثیر زیادی بر دستیابی به اثر بخشی و کار آمدی طرح ها و پروژه...

ادامه مطلب ...