قانون الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

قانون الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده واحده - یک بند به عنوان بند «ظ» به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به شرح زیر الحاق می شود : ظ- در سال ۱۴۰۲ واردات دارو های ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی که فاقد ماشبه تولید داخل باشند ، از پرداخت...

ادامه مطلب ...