دستور العمل اجرایی گروه حسابرسی منتخب جهت رسیدگی به پرونده های بزرگ و مهم

دستور العمل اجرایی گروه حسابرسی منتخب جهت رسیدگی به پرونده های بزرگ و مهم

نظر به اهمیت تحقق درآمد های مالیاتی تا پایان سال جاری و به منظور ارتقای کیفیت حسابرسی پرونده های بزرگ و مهم برای تحقق اهداف تعیین شده ، موارد ذیل را مقرر می دارد ؛ ۱- اداره کل حسابرسی ویژه با هماهنگی و معرفی دادستان...

ادامه مطلب ...