بخش هایی از آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم

بخش هایی از آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم

درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است . منظور از فعالیت های ورزشی ، آن نوع فعالیت و رشته ورزشی است که بر اساس مجوز مرجع ذی ربط تعیین...

ادامه مطلب ...