اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ ، ۲۱۰/۹۹/۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ، شماره ۲۱۰/۹۹/۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ، شماره ۲۱۰/۹۹/۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ و شماره ۲۱۰/۹۹/۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی...

ادامه مطلب ...