شیوه افشای مفاد پیمانهای‌ بلندمدت‌ در ترازنامه

شیوه افشای مفاد پیمانهای‌ بلندمدت‌ در ترازنامه

شیوه افشای مفاد پیمانهای‌ بلندمدت‌ در ترازنامه‌ طبق استاندارد ۹ حسابداری ایران بدین شرح می باشد: ➖ مازاد درآمد شناسایی‌ شده‌ انباشته‌ پیمان‌ بر مبالغ‌ دریافتی‌ و دریافتنی‌ بابت‌ پیشرفت‌ کار تا تاریخ‌...

ادامه مطلب ...