کاهش مالیات بر ارزش افزوده برخی از کالا های اساسی

کاهش مالیات بر ارزش افزوده برخی از کالا های اساسی

پیرو بخشنامه های شماره ۷۷/۱۴۰۰/۵۳۲۸۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ (ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده) ، ۳۶۵/۱۴۰۰/۱۸۲۲۳۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ و  ۸۷/۱۴۰۱/۴۱۲۷۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ (کاهش مالیات بر ارزش افزوده برخی کالا های اساسی) و...

ادامه مطلب ...