پیرو دستورالعمل شماره ۵۰۵-۹۴-۲۰۰ مورخ۲۵-۳-۱۳۹۴ به پیوست نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده ۹۵  قانون مالیاتهای مستقیم ارسال می گردد.

مقتضی است ترتتیبی اتخاذ گردد تا توافق با اتحادیه های ذیربط حداکثر تا تاریخ ۱۵-۴-۱۳۹۳  انجام پذیرد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

کد خبر:2108

Print Friendly