نرخی که  توسط ادارات امور مالیاتی برای لغایت عملکرد سال ۱۳۹۳  اِعمال می شود:

▪️ ۱ . تا میزان سی میلیون ریال  ۱۵%

▪️ ۲ . تا میزان یکصد میلیون ریال نسبت به مازاد سی میلیون ریال  ۲۰%

▪️ ۳ . تا میزان دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال  ۲۵%

▪️ ۴ . تا میزان یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال  ۳۰%

▪️ ۵ . نسبت به مازاد یک میلیارد ریال  ۳۵%

توضیح اینکه نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی برابر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر تغییر ، که برای عملکرد سال ۱۳۹۴ قابل اعمال خواهد بود .

⬅️ ماده ۱۳۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴

▪️ ۱ . تا میزان پانصد میلیون ( ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵%

▪️ ۲ . نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال تا میزان یک میلیارد ( ۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۰%

▪️ ۳ . نسبت به مازاد یک میلیارد ( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۵%

? کلیه اشخاص حقیقی که سال مالی آنها از ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می شود مشمول نرخ مالیاتی فوق خواهند بود .

 

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

کد خبر:8135

Print Friendly