چکیده:

مدیریت سود و الگوی‌های آن از موضوعاتی است که همواره از سوی نهادهای ناظر و محققان مورد توجه قرار گرفته است. از این‌رو، شناخت عوامل موثر بر رفتار گزارشگری‌مالی مدیران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در این پژوهش، الگوی مدیریت سود در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت و نقش دورنمای رشد بر آن بررسی شد. به این منظور، اقلام تعهدی اختیاری و رفتار چسبنده هزینه به ترتیب برای سنجش الگوی مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و فعالیت‌های واقعی بکار گرفته شد. مراحل چرخه عمر شرکت نیز با استفاده از خالص جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی، تامین‌مالی و سرمایه‌گذاری اندازه‌گیری گردید. در این راستا، داده‌های ۱۴۹شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۴ (۱۱۹۲ شرکت- سال) با در نظر گرفتن برخی ویژگی‌ها آزمون شد. برای تجزیه ‌و ‌تحلیل‌ داده‌ها از روش تصحیح خطاهای استاندارد استفاده شد. نتایج نشان داد شرکت‌ها در مراحل ظهور و افول بیشتر الگوی مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی را بکار می‌گیرند؛ در حالیکه در مراحل رشد و بلوغ، فعالیت‌های واقعی نقشی غالب در مدیریت سود بر عهده دارند؛ بعلاوه، هر چه دورنمای رشد شرکت‌های واقع در مراحل رشد و بلوغ افزایش یابد، سهم اقلام تعهدی در مدیریت سود افزایش می‌یابد.

عنوان مقاله [English]

Earnings management pattern in firm’s life cycle

Abstract

Abstract
Earnings management and its techniques are one of the most important issues from the legislative bodies and researchers’ perspective. So, knowing the factors affect managers’ financial reporting behavior is attracted a lot of attention. In this research, the earnings management pattern during different phases of firm’s life cycle and the role of growth perspective on it are investigated. In this regard, discretionary accruals and cost stickiness are used to measure accrual and real activities earnings management respectively. Life cycle phases also are determined using net cash flow from operating, financing and investing activities. In order to test hypotheses, financial data of 149 firms listed in TSE during 2008 to 2015 are collected with considering some criteria. The PCSE method is run to analyze data. The results reveal managers use almost earnings management through accrual pattern in introductory and decline phases; although, earnings are manipulated through real activities in growth and maturity phases. In addition, an increase in growth perspective leads to increase in accruals level of firms operating in growth and maturity phases.

کلیدواژه ها [English]

Accounting Earnings Management, Firm’s Life Cycle, Firm’s Growth Perspective, Real earnings management

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/دانش مالی

فایل :الگوی مدیریت سود در چرخه عمر شرکت pdf

کد خبر:۸۸۹۴