چکیده :

با توجه به نگرش عام تاثیر افزایش تورم در کشور بر نگهداری وجه نقد و نگرش تخصصی تغییرات در چرخه عملیات اصلی شرکتها بر وجه نقدی که باید نگهداری شود در این پژوهش به بررسی اثر نرخ تورم و چرخه عملیاتی فعالیتهای اصلی شرکت بر نگهداری وجه نقد در شرکت می‌پردازیم. تحقیق در بازه زمانی ده ساله‌ی سال‌های 1382 تا 1392 برای 118 شرکت انجام شده است. تحقیق دارای دو فرضیه می‌باشد که با استفاده از یک مدل رگرسیونی چند متغیره و نرم‌افزار آماری R مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین تورم و نگهداشت وجه نقد رابطه معکوس و معنی‌داری وجود دارد؛ و بین چرخه عملیاتی شرکت و نگهداشت وجه نقد رابطه معنی‌داری وجود ندارد. با توجه به شرایط کنونی کشور ایران توصیه عدم نگهداری وجه نقد به شرکتها کمک شایانی به اثربخشی کارکرد مدیریت می‌کند، همچنین با توجه به نتیجه فرضیه دوم، تغییرات چرخه عملیاتی شرکت (شامل موجودی‌ها) تاثیری بر نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها نمی‌گذارد.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Inflation on Cash Holdings Operating Cycle

چکیده [English]

According to the general attitude of the impact of inflation in the country to cash holding and the professional attitude and changes in the Company’s operations on the cash cycle that must be kept, in this study, we investigate the effects of inflation and the operating cycle of the main activities of the company to cash holdings in the company. Research done on ten-year period 1382 to 1392 for 118 companies. Research has two hypothesis that analyze using a multivariate regression model and the R statistical software. The results show a significant inverse relationship inflation and cash holdings, and there is no significant relationship between the company’s operating cycle and cash holdings. According to the current situation in Iran not company’s cash holding recommendation helps to effectiveness management function, the, also according to the second hypothesis, the company’s operating cycle changes (including inventory) does not affect the company’s cash holdings.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

نویسندگان:محمد رضا عباس زاده ؛ نوید پایدارمنش ؛ متینا خرمی

فایل :بررسی تاثیر تورم و چرخه عملیاتی شرکت‌ها بر نگهداشت وجه نقد pdf

کد خبر:8328