چکیده :
هدف ایــن تــحقیق بـررسـی تاثیـر کیفیت حــسابرسی بر فـرصت سـرمایه گــذاری در شـرکت هـای پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار تهـران اسـت. در این تحقیق برای سـنجش کیفیت حسابرسـی از سـه معیار اندازه ی حسـابرس، دوره تصدی حسـابرس و تخصص حسابرس در صنعـت و بـرای فرصـت سـرمایه گـذاری از معیـار نسـبت ارزش بازار قیمت سهام بـه ارزش دفتـری داراییهـای اسـتفاده شـده اسـت. بـا اسـتفاده از اطلاعـات صـورت هـای مالـی و قیمت تمام شده 56 شرکت پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار تهران طـی دوره زمانـی از 1387 تا 1391 و با بهره گیری از روش تجزیـه و تحلیـل رگرسـیون خطی چنـد متغیره، به کمک نرم افزار Eviews ، نتایج تحقیقات نشان دادکه بین اندازه ی حسـابرس و دوره تصدی حسـابرس با فرصت سـرمایه گـذاری رابطـه مثبـت و معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد بین تخصص حسابرس بـا فرصت سـرمایه گـذاری در بازار سـرمایه ایـران رابطه ی معنـا داری وجـود ندارد.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی

نویسندگان:دکتر زهره حاجیها و علی قانع

فایل :بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر فرصت سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران pdf

کد خبر:8102