چکیده

سیستم گزارشگری و حسابداری که متاثر از حاکمیت شرکتی آنها است، تحت تاثیر نوع مالکیت شرکت قرار می­ گیرد. بنابراین شرکت­های تحت تملک دولت به دلیل برخورداری از شرایط خاص(ارتباط سیاسی با دولت)، هزینه ­های کمتری را تحمل می­کنند. هدف این پژوهش بررسی رابطه حساسیت سرمایه­ گذاری به تأمین مالی داخلی و استقراض در شرکت­های سیاسی و غیرسیاسی است. داده­ های مورد استفاده نمونه ­ای از 103 شرکت پذیرفته شده در بورس، در طی سال­های1382 تا 1390 است. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها و آزمون فرضیه ­ها، از الگوی رگرسیون خطی چندمتغیره به روش داده­های تلفیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­های تحقیق نشان می­دهد، شرکت­های غیرسیاسی، با محدودیت تأمین مالی مواجه هستند و کسری بودجه این شرکت­ها عمدتاً از طریق منابع مالی نقدی و بخشی هم از منابع مالی حاصل از فروش تأمین می­شود، بنابراین حساسیت سرمایه­ گذاری به منابع مالی داخلی در این شرکت­ها بالاست. اما شرکت­های سیاسی، چون دسترسی آسانتری به منابع مالی خارجی دارند، بدهی بیشتری منتشر و وجه نقد کمتری نگهداری می کنند، از این رو حساسیت سرمایه­ گذاری به منابع مالی داخلی در این شرکت­ها کاهش می­یابد.

فایل :بررسی حساسیت سرمایه گزاری به تامین مالی داخلی و استقراض شرکتهای ساسی و غیر سیاسی pdf

حسابداری و حسابرسی

کد خبر:6580