چکیده:

امروزه در محیط کسب و کار جلب رضایت مشتری در دستیابی سازمان‌ها به اهدافشان نقشی مهم و اساسی دارد. اما نمی توان گفت که همه‌ی مشتریان به یک اندازه در موفقیت سازمان نقش دارند و نکته‌ای که در مطالعات مدیریت ارتباط با مشتری بر آن تأکید می‌شود، مسأله تمرکز مشتری است. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. برای این منظور تعداد ۶۰ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرهای ثابت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که تمرکز مشتری ارتباط منفی و معناداری با حق‌الزحمه حسابرسی دارد. با توجه به نتیجه بدست آمده می‌توان بیان کرد که تمرکز مشتری باعث افزایش هماهنگی تولید، مدیریت بهتر موجودی‌ها و ارتقا تسهیم اطلاعات در طول زنجیره تأمین می‌شود. بر این اساس، شرکت‌هایی که مشتریان متمرکز دارند، به منافعی دست می-یابند که حاصل تلاش‌های مشترک بازاریابی و تبلیغات است و در نهایت به صورت کاهش مؤثر هزینه‌های فروش نمود پیدا می‌کند که این عوامل سبب کاهش ریسک حسابرسی می‌شود؛ در نتیجه حق‌الزحمه درخواستی حسابرس نیز کاهش خواهد یافت.

 

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Relationship between Customer-Base Concentration and Audit Fees

چکیده [English]

Today in the business environment, customer satisfaction plays an important role in achieving organizations to their goals. But it can not be said that all customers are equally involved in the success of the organization, and the point that it emphasizes in customer relationship management studies is the issue customer-base concentration. Therefore, this research has been conducted with the aim of investigating the relationship between the customer-base concentration and audit fees of the listed companies on Tehran Stock Exchange (TSE). For this purpose, 60 companies during the period from 2010 to 2015 were analyzed using panel data with effects approach.The results indicated that the customer-base concentration has significant negative relation with audit fees. According to the obtained results it can be stated that customer-base concentration indus increasing production coordination, better inventory management and enhancing information sharing along the supply chain. Accordingly, companies that are concentrated customer, to achieve the benefits of joint efforts marketing and advertisements and ultimately reflected the effective reduction of sale costs. these factors can be reduced audit risk; and therefore the auditor’s fee requested will be reduced.

 

 

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی/دانش مالی

نویسندگان : ولی خدادادی ؛ سجاد ویسی؛ علی چراغی نیا

فایل :بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و حق‌الزحمه حسابرسی pdf

کد خبر:۸۹۱۵