چکیده :

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی نقش عامل رشد در حساسیت بازدهی سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با فرض وجود فرصت رشد بالا و عدم تقارن اطلاعاتی، این انتظار وجود دارد که مدیران دارای انگیزه بالا برای استفاده از اقلام تعهدی اختیاری و به ویژه اقلام تعهدی اختیاری مثبت، در جهت پیام رسانی اطلاعات محرمانه داخلی به سرمایه گذاران خارجی باشند. نمونه آماری پژوهش شامل ۱۴۹ شرکت است که در طی دوره زمانی ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳ از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده و آزمون فرضیه ها نیز با استفاده از داده های پانلی و به کمک روش حداقل مربعات تعمیم یافته، انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اقلام تعهدی اختیاری برای شرکتهای رشدی در مقایسه با سایر شرکتها، نقش مهمی نداشته و اصولا تاثیر گذار نمی باشد. با این وجود نتایج گواه بر این مطلب است که حساسیت بازدهی به اقلام تعهدی اختیاری مثبت در شرکت‌های با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌هایی که از درجه رشد پایین‌تری برخوردار هستند، بیشتر است. بر این اساس می توان ادعا نمود که اقلام تعهدی اختیاری مثبت، برای انتقال اطلاعات محرمانه به سرمایه‌گذاران، به ویژه در شرکتهای رشدی سودمند می باشد.

کلید واژه ها:
اقلام تعهدی اختیاری؛ حساسیت بازدهی؛ شرکتهای رشدی

 

چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine The role of firm growth in stock return sensitivity to discretionary accruals in Tehran Stock Exchange. Given the rich growth opportunities and high information asymmetry in high-growth firms, we expect that managers have incentives to use discretionary accruals, especially income increasing (positive) discretionary accruals, to signal favorable private information to external investors. The study period is between the years 1389 to 1393 and the statistical sample of the study is 149 the companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE). We use Panel-Data Regression and EGLS method to estimate the model parameters. This paper contains significant and consistent results. Our empirical tests reveal that overall there is no significant difference in the pricing of discretionary accruals between high-growth and low-growth firms. However, consistent with our expectations, we find in high-growth firms compared to low-growth firms, stock return is more sensitive to positive discretionary accruals than to total discretionary accruals.

کلیدواژه ها [English]

discretionary accruals, return sensitivity, growth firms

 

اخبار حسابداری و حسابرسی/دانش مالی

نویسندگان : ولی خدادادی ؛ مهدی مشکی میاوقی ؛فاطمه وثوقی

فایل :بررسی نقش عامل رشد در حساسیت بازدهی به اقلام تعهدی اختیاری pdf

کد خبر:۹۰۰۷