چکیده:

در این مقاله ارتباط بین پوشش خبری اعلان سود سالانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سوی مطبوعات و رسانه های تجاری با ارزشگذاری اطلاعات حسابداری مورد بررسی قرار میگیرد. نمونه ی آماری پژوهش شامل 14۷ شرکت در طی دوره ی زمانی 1390 الی1393 بوده است. از خبرهای کوتاه به عنوان جایگزینی برای نقش انتشاردهندگی و خبرهای کامل نیز به عنوان نقش ایجادکنندگی اطلاعات استفاده شد. نتایج حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین پوشش خبری اعلان سود توسط مطبوعات تجاری با ارزشگذاری اشتباه اقلام تعهدی و جریان های نقدی می باشد. همچنین عدم وجود رابطه معنادار بین ارزشگذاری اشتباه اقلام تعهدی با نقش انتشاردهندگی اطلاعات و وجود رابطه معنادار بین ارزشگذاری اشتباه جریان های نقدی با نقش انتشاردهندگی اطلاعات مشاهده شد. از سوی دیگر رابطه معنادار بین ارزش گذاری اشتباه اقلام تعهدی با نقش ایجاد کنندگی اطلاعات توسط مطبوعات تجاری حاصل نگردید اما وجود رابطه معنادار بین ارزش گذاری اشتباه‌‌ جریان های نقدی با نقش ایجادکنندگی اطلاعات مورد تایید قرار گرفت.

 

عنوان مقاله [English]

The Role of the Business Press in the Pricing of Accounting Information

چکیده [English]

This study investigates the relationship between press coverage around of the annual earnings announcement and the pricing of accounting information among listed companies in Tehran Stock Exchange. Our Samples consisted of 147 companies during the period 1390 to 1393. We use the flash news as a proxy for the level of dissemination of firm-provided information by the press. We further use the full articles as a proxy for the level of the amount of new information provided by the press. The findings suggest that there is no significant relationship between the coverage of the annual earnings announcement with both accruals and cash flows mispricing. We also find that there is no significant relationship between the accruals mispricing and the role of information disseminating by the press. While the relationship between cash flows mispricing and the role of information disseminating was significant. On the other sight, we do not find any relationship between the accruals mispricing with the role of information creation by the press. Finally, the results show that there is a significant relationship between cash flows mispricing with the role of information creation by the press.

آخرین اخبار حسابداری و حسابرسی / دانش مالی

نویسندگان:ساسان مهرانی ؛ غلامرضا کرمی؛ محمدرضا وطن پرست

فایل :بررسی نقش مطبوعات تجاری در ارزش‌گذاری اطلاعات حسابداری pdf

کد خبر:8453