چکیده :

هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه رابطه مستقیم و غیر‌مستقیم امتیاز حاکمیت شرکتی با عملکرد حسابداری است. در پژوهش‌های پیشین، نقش مداخله‌گر کیفیت اطلاعات در تبیین رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد در نظر گرفته نشده است. از این لحاظ پژوهش حاضر به دنبال تبیین چارچوب نظری مبتنی بر متغیر مداخله‌گر کیفیت اطلاعات است و این موضوع نوعی نوآوری محسوب می‌شود. برای این منظور، از جامعه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۹-۱۳۹۳ و برای ۱۲۵ شرکت به روش ترکیبی و از تخمین‌زننده‌های مربوط به روش گشتاور تعمیم‌یافته استفاده شد. سپس، با مشتق‌گیری از رابطه مستقیم حاکمیت شرکتی و عملکرد نسبت به حاکمیت شرکتی، رابطه غیرمستقیم تبیین شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که یک واحد تغییر در امتیاز حاکمیت شرکتی منجر به افزایش۱۹/۰ واحد در شاخص عملکرد حسابداری می‌شود که ۱۱/۰ آن تأثیر مستقیم و ۰۸/۰ آن تأثیر غیرمستقیم است. این موضوع بیانگر تأثیر کیفیت اطلاعات بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد است.

کلیدواژه ها:

نرخ حاکمیت شرکتی؛ عملکرد حسابداری؛ ارزش بازخورد اطلاعات و الگوهای ترکیبی پویا

عنوان مقاله [English]

Impact of Corporate Governance Score on the Information Feedback Value and Performance

چکیده [English]

The aim of this study is to evaluate the direct and indirect corporate governance score and performance. in prior research, The role of information quality intervener in explaining the relationship between corporate governance and performance is not considered. In this regard, the present study seeks to explain the theoretical framework based on the quality of information intervener’s variable, and this is a kind of contribution. For this purpose, the companies listed in Tehran Stock Exchange in the 1390-1394 times for 125 firms, intervals using a combination of generalized method of moment’s estimators for dynamic panel models were used to. The relation is a direct correlation between corporate governance and performance in relation to corporate governance, an indirect relationship was established. The results indicate that a change in corporate governance leads to increased rates of 0/19 of the direct effect of the accounting practices of the 0/11 and 0 /08, which an indirect effect. This reflects the impact of information quality on the relationship between corporate governance and performance

 

کلیدواژه ها [English]

Corporate Governance Score, Accounting Performance, Information Feedback Value and Dynamic Panel Data Models

اخبار حسابداری و حسابرسی/دانش حسابداری مالی

نویسنده : محمود صمدی لرگانی

فایل :تاثیر امتیاز حاکمیت شرکتی بر ارزش بازخورد اطلاعات و عملکرد حسابداری pdf

کد خبر:۹۱۳۲